Abstümmigs-ABC

Bi Abstümige u Wahle chii d Bürgerine u Bürger sich i d Politik iimüsche u ihnes Miinig üssere. Drum isches wichtig, dass o wier Junge gange ga abstüme u wähle! Für das öji Stümm o zöut, müesseter as paar Sache beachte. Hie chunnt ds JPSense-Abstümmigs-ABC:

  • Ging nume „JA“ oder „NEIN“ schriibe (we eppis andersch druf stiit, isch de Zedu ungüutig)
  • Ds Stümmcouvert muesmu ging (säuber 😉 ) underschriibe u o säuber ga aikie
  • Brieflichi Stümmabgab: Ab denn woder ds Stümmcouvert bechoo hiit, chiiter entweder ds Couvert bim Gmiinshuus ga aikie oder per Poscht abschücke (denn mueses natürlech a Margga druf ha u öji Adräss muess dedürgstriche sii). D Poscht muess de ono Zit ha, ds Couvert no de Gmiin ds bringe, auso tüets gnue früh abschücke 😉
  • Fausder lieber am Sunntigmorge nachum Usgang ganget ga abstüme, chiiter bis am 12i diräkt mitum Couvert ids Gmiinshuus ga.
  • Wemu tuet abstüme settemu guet informiert sii. Uf de Abstümmigssita vo de JPSense chiiter ds Wichtigschta in Kürze naläse unuch a Miinig dezue büude.

Weder no detaillierteri Informatione zu de einzelne Abstümige wiit de läset ds Abstümigsbüechli (i jedum  Stümmcouvert) oder bsuechet fougendi Site: